Гостиница «Профсоюзная», г.Улан-Удэ, тел. +7(3012) 222-374


Сагаан hараар! Сагаалганаар!

Амар мэндэ, амар сайн!
Аягаар дуурэн сайтай, тогоогор дуурэн тоho мяхатай, гэрээр дуурэн айлшадтай, сэдьхэлэр hайхан нухэртэй байхатнай болтогой!Читать полностью